Transparent

Terms & Conditions

Asset 4 | Wervingcampagnes | Website |Voicebot |Chatbot |- recruiting
Asset 5 | Wervingcampagnes | Website |Voicebot |Chatbot |- recruiting

Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

1.1 Deze Algemene Voorwaarden regelen de levering van social media marketingdiensten door Trustee Media™ (hierna te noemen „het Agentschap”) aan haar klanten (hierna te noemen „de Klant”).

1.2 Door gebruik te maken van de diensten van het Agentschap gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2. Diensten

2.1 Het Agentschap zal social media marketingdiensten leveren zoals overeengekomen in de Dienstovereenkomst.

2.2 De reikwijdte van de diensten kan onder andere bestaan uit contentcreatie, social media beheer, adverteren en analyses.

3. Vergoedingen en Betaling

3.1 De Klant stemt ermee in de vergoedingen voor de diensten te betalen zoals uiteengezet in de Dienstovereenkomst.

3.2 Betalingen dienen te worden voldaan binnen de termijn zoals vermeld in de factuur, tenzij anders overeengekomen.

4. Vertrouwelijkheid

4.1 Beide partijen komen overeen alle vertrouwelijke informatie die tijdens de samenwerking wordt uitgewisseld, geheim te houden.

4.2 Vertrouwelijke informatie mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

5. Intellectueel Eigendom

5.1 Alle door het Agentschap gecreëerde content blijft eigendom van het Agentschap totdat volledige betaling is ontvangen.

5.2 Na volledige betaling verkrijgt de Klant een niet-exclusieve licentie om de content te gebruiken.

6. Beëindiging

6.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen.

6.2 In geval van niet-nakoming door de Klant, behoudt het Agentschap zich het recht voor de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Het Agentschap is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

7.2 De aansprakelijkheid van het Agentschap is beperkt tot het bedrag dat door de Klant is betaald voor de betreffende dienst.

8. Toepasselijk Recht

8.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht.

8.2 Geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.